کلکسیون حمید مالیه

تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

بلوک تمبر مالیه ( دادگستری) کاغذ ضخیم

پست شماره 370
4:30بعد از ظهر , دوشنبه 05 آذر 1397

 

مالا4.jpg (300×383)

1339 -بلوک تمبر 200 ریالی مالیه  ( دادگستری) کاغذ ضخیم

قیمت : فروخته شد


مالا5.jpg (300×388)

1338 -بلوک تمبر 50000 ریالی مالیه  ( دادگستری) کاغذ ضخیم

قیمت :فروخته شد 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبرهای مالیه متفرقه کاغذضخیم فیلیگران الله

پست شماره 369
4:12بعد از ظهر , دوشنبه 05 آذر 1397

 

 

 

مالا2.jpg (300×386)

1337- بلوک تمبر2000 ریال متفرقه مالیه کاغذ ضخیم

فیلیگران الله قیمت : فروخته شد


مالا3.jpg (300×375)

1336- بلوک تمبر5000 ریال متفرقه مالیه کاغذ ضخیم

فیلیگران الله قیمت :فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبرویژه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری

پست شماره 359
7:0قبل از ظهر , چهارشنبه 11 مهر 1397

 

گردش (1).jpg (300×387)

گردش (2).jpg (300×379)

گردش (3).jpg (300×382)

گردش (4).jpg (300×378)

1312- 4بلوک تمبرویژه سازمان میراث فرهنگی 

صنایع دستی وگردشگری.قیمت : 16هزارت


 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبر امانات پستی .کادرپشت کوچک (پهلوی دوم)

پست شماره 358
10:50قبل از ظهر , دوشنبه 09 مهر 1397

 

امانی1.png (350×446)

1311- بلوک تمبر 5 ریالی امانات پستی  قیمت : فروخته شد


امانی2.jpg (350×466)

1310- بلوک تمبر 10 ریالی امانات پستی  قیمت : 12هزارت


امانی3.jpg (350×457)

1309- بلوک تمبر 30 ریالی امانات پستی  قیمت : 18هزارت


امانی4.jpg (350×452)

1308- تصویر مشترک پشت تمبرهای فوق .


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 

ناصری (1).jpg (350×245)

ناصری (2).jpg (350×246)

ناصری (3).jpg (350×256)

ناصری (4).jpg (350×115)

 

1284-  35 رقم تمبرمالیه قاجاری باچسب وکیفیت عالی بدون تکرار 

با روچاپ های مختلف. قیمت : فروخته شد


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبرمالیه (متفرقه)کاغذنازک .چسب براق.ف 3. پهلوی

پست شماره 346
3:37بعد از ظهر , پنجشنبه 22 شهريور 1397

 

گوشه (1).jpg (350×441)

1283-بلوک تمبرمالیه (2متفرقه)کاغذنازک .چسب براق.ف 3. 

قیمت : 12هزارت


گوشه (2).jpg (350×443)

1282 -بلوک تمبرمالیه (3متفرقه)کاغذنازک .چسب براق.ف 3.

باجابجایی نوشته وتصویر وسط. قیمت : 15هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبر مالیه (دادگستری) کاغذضخیم ج.ا.ا

پست شماره 345
2:38بعد از ظهر , پنجشنبه 22 شهريور 1397

 

الیافی (3).jpg (350×461)

1281-بلوک تمبر مالیه (1000ریالی دادگستری)  کاغذضخیم ف الله

قیمت : 35هزارت


الیافی (4).jpg (350×446)

1280-بلوک تمبر مالیه (2000ریالی دادگستری)  کاغذضخیم ف الله

قیمت : 40هزارت


الیافی (5).jpg (350×452)

1279-بلوک تمبر مالیه (5000ریالی دادگستری)  کاغذضخیم الیافدار

قیمت :فروخته شد

الیافی (6).jpg (350×452)

1278-بلوک تمبر مالیه (10000ریالی دادگستری)  کاغذضخیم الیافدار

قیمت :فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبر مالیه (متفرقه ) الله وسط کاغذضخیم ج.ا.ا

پست شماره 344
2:40بعد از ظهر , سه شنبه 20 شهريور 1397

 

الیافی (1).jpg (350×441)

1277 - بلوک تمبر مالیه 2ریالی(متفرقه ) الله وسط .کاغذضخیم .ج.ا.ا

قیمت : 40هزارت


الیافی (2).jpg (350×444)

1276 - بلوک تمبر مالیه .5 ریالی(متفرقه ) الله وسط .کاغذضخیم .ج.ا.ا

قیمت : 30هزارت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.