تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

کبریت پلاستیکی صدقیانی ( درباری) 5

پست شماره 486
10:50قبل از ظهر , چهارشنبه 27 فروردين 1399

 

شکار (1).jpg (350×201)

1614 - ظرف طلایی داریوش . قیمت:فروخته شد

 

شکار (2).jpg (350×255)

1613 - شکارگاه ساسانی . قیمت : فروخته شد

 

شکار (3).jpg (350×258)

1612- شکارگاه ساسانی . قیمت : فروخته شد

 

شکار (4).jpg (350×261)

1611 - ارم افشاری .قیمت : فروخته شد

 

شکار (5).jpg (350×236)

1610 - ارم افشاری .قیمت : فروخته شد

 

شکار (6).jpg (350×250)

1609 - ارم هخامنشی .قیمت : فروخته شد

 

شکار (7).jpg (350×250)

1608 - ارم هخامنشی .قیمت : فروخته شد

 

شکار (8).jpg (350×249)

1607 - ارم هخامنشی .قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریتهای پلاستیکی صدقیانی ( درباری ) 4

پست شماره 485
10:26قبل از ظهر , چهارشنبه 27 فروردين 1399

 

ساغر (1).jpg (374×350)

1606 - قیمت : فروخته شد

 

ساغر (2).jpg (350×242)

1605 - ریتون هخامنشی . قیمت : فروخته شد

 

ساغر (3).jpg (350×243)

1604 - ریتون هخامنشی . قیمت : فروخته شد

 

ساغر (4).jpg (350×277)

1603 - شهیاد تهران قیمت : فروخته شد

 

ساغر (5).jpg (350×244)

1602 - شهیاد تهران قیمت : فروخته شد

 

ساغر (6).jpg (350×220)

1601 - ارگ علی شاه تبریز قیمت :فروخته شد

 

ساغر (7).jpg (350×227)

1600 - ارگ علی شاه تبریز قیمت : فروخته شد

 

ساغر (8).jpg (350×243)

1599 - تخت جمشید .قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریتهای پلاستیکی صدقیانی (درباری ) 3

پست شماره 484
10:4قبل از ظهر , چهارشنبه 27 فروردين 1399

 

قوچک (1).jpg (350×213)

1598- پیش کشی . قیمت : فروخته شد

 

قوچک (2).jpg (350×219)

1597- پیش کشی . قیمت :فروخته شد

 

قوچک (3).jpg (350×241)

1596- پیش کشی . قیمت : فروخته شد

قوچک (4).jpg (350×228)

1595- پیش کشی . قیمت : فروخته شد

 

قوچک (5).jpg (350×260)

1594 - هدایا . قیمت :فروخته شد

 

قوچک (6).jpg (350×281)

1593-هدایا . قیمت : فروخته شد

 

قوچک (7).jpg (350×214)

1592 - چوگان . قیمت : فروخته شد

 

قوچک (8).jpg (350×238)

1591 - کیفیت در تصویر . قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریت های پلاستیکی کد دار صدقیانی ( درباری ) 2

پست شماره 483
7:20بعد از ظهر , سه شنبه 26 فروردين 1399

 

ازاد (1).jpg (350×454)

1590 - مجسمه ازادی .قیمت : فروخته شد

 

ازاد (2).jpg (350×377)

1589 - سرباز هخامنشی . قیمت : فروخته شد

 

ازاد (3).jpg (350×357)

1588 - سرباز هخامنشی . قیمت : فروخته شد

 

ازاد (4).jpg (350×353)

1587 - سرباز هخامنشی . قیمت : فروخته شد

 

ازاد (5).jpg (350×430)

1586 - شاهپوراول .قیمت : فروخته شد

 

ازاد (6).jpg (350×384)

1585 -  شاهپور اول . قیمت : فروخته شد

 

ازاد (7).jpg (350×423)

1584 - شاه عباس کبیر . قیمت : فروخته شد

 

ازاد (8).jpg (350×379)

1583 - بهرام گور .قیمت : فروخته شد

 

ازاد (9).jpg (350×418)

1582 - بهرام گور .قیمت :  فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریتهای پلاستیکی صدقیانی ( درباری ) 1

پست شماره 482
11:13قبل از ظهر , سه شنبه 26 فروردين 1399

 

چابک (1).jpg (350×419)

1581- توسن بارنگ کمیاب . قیمت : فروخته شد

 

چابک (2).jpg (350×370)

1580 - توسن . قیمت : فروخته شد

 

چابک (3).jpg (350×366)

1579 - توسن .قیمت :فروخته شد

 

چابک (4).jpg (350×417)

1578 - ابوعلی سینا . قیمت  : فروخته شد

 

چابک (5).jpg (350×387)

1577 - ابوعلی سینا . قیمت : فروخته شد

 

چابک (6).jpg (350×421)

1576 - کوزه ساسانی . قیمت : فروخته شد

 

چابک (7).jpg (350×377)

1575 - کوزه ساسانی . قیمت :فروخته شد

 

چابک (8).jpg (350×376)

1574 - دخترچوپان . قیمت : فروخته شد

 

چابک (9).jpg (350×376)

1573- دختر چوپان . قیمت :فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریت های متنوع اشپزخانه

پست شماره 481
12:34قبل از ظهر , یکشنبه 17 فروردين 1399

 

اسبان (1).jpg (350×377)

1572 - قیمت : 35 ت

اسبان (2).jpg (350×372)

1571 - قیمت : 35هزارت

اسبان (4).jpg (350×213)

1570 - کبریت سایز بزرک با تصاویرمرتبط با افغانستان 

و تصویر احمدشاه مسعود      

قبمت : 15ت

اسبان (3).jpg (300×179)

1569 - کبریت سایز بزرک با تصاویر  مرتبط با افغانستان

 تصویرپرنده بجای احمدشاه مسعود

قبمت : 15ت

 

 

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریت های مختلف اشپز خانه ای

پست شماره 480
12:21قبل از ظهر , یکشنبه 17 فروردين 1399

 

اهو (1).jpg (350×205)

1568 - سری کبریت سایز بزرگ ضامن اهو مشهد

قیمت :فروخته شد

اهو (2).jpg (350×336)

1567 - کبریت اشپزخانه کله اسبی باپشت خلیج فارس

قیمت : 20 ت

اهو (3).jpg (350×299)

1566 - کبریت اشپزخانه پرندگان توکلی 

قیمت : 15هزارت

اهو (4).jpg (350×242)

1565- کبریت جعبه پلاستیکی سایزاشپزخانه مشکین

قیمت 30ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریتهای بزرگ کشاورز با تصاویر متنوع خلیج فارس درپشت

پست شماره 479
12:1قبل از ظهر , یکشنبه 17 فروردين 1399

 

کشاورز (1).jpg (350×296)

1564- کبریت سایز بزرگ کشاورز باتصویرونوشته انگلیسی 

خلیج همیشه فارس در پشت 

قیمت : 10 ت

 

 

 

 

کشاورز (2).jpg (350×340)

1563- کبریت سایز بزرگ کشاورز باتصویرونوشته فارسی 

خلیج همیشه فارس در پشت 

قیمت : 10 ت

 

 

 

 

کشاورز (3).jpg (350×425)

1562- کبریت سایز بزرگ کشاورز باتصویرونوشته فارسی 

خلیج همیشه فارس در پشت 

قیمت : 10 ت

 

 

کشاورز (4).jpg (350×373)

1561- کبریت سایز بزرگ کشاورز بانقشه قدیمی 

خلیج فارس در پشت

قیمت : 12ت

 

 

کشاورز (5).jpg (350×323)

1560- کبریت سایز بزرگ کشاورز پشت ساده

قیمت : 8 ت

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریت های سایز یزرگ وخلال بلند

پست شماره 478
11:46قبل از ظهر , یکشنبه 17 فروردين 1399

 

لایف (1).jpg (350×236)

1559 : قیمت مجموعه : 10هزارت

 

 

لایف (2).jpg (350×302)

1558 : قیمت مجموعه : 10هزارت

 

 

لایف (3).jpg (350×326)

1557 : قیمت مجموعه : 10هزارت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.