کلکسیون حمید جمهوری

تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

ایران چک (تراول) صدهزارتومانی جفت بانکی امضا بهمنی

پست شماره 384
10:54قبل از ظهر , پنجشنبه 08 فروردين 1398

 

تراول (3).jpg (400×379)

1370- ایران چک (تراول) صدهزارتومانی ابی رنگ جفت بانکی امضا  بهمنی

قیمت » فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی جفت بانکی. امضا سیف

پست شماره 383
10:39قبل از ظهر , پنجشنبه 08 فروردين 1398

 

تراول (1).jpg (400×379)

1369- ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی امضا سیف بانخ i.r.iran

قیمت جفت:فروخته شد


تراول (2).jpg (400×404)

1368- ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی امضا سیف قیمت جفت: 130هزارتومان

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های سورشارژی ( جفت بانکی )

پست شماره 79
1:3بعد از ظهر , پنجشنبه 17 ارديبهشت 1394

اریا (1).jpg (400×413)

335 - کد217- 20ریال ( انصاری - مهران) بانوشته بازوقیمت : فروخته شد


 

اریا (2).jpg (400×410)

334-کد 233- 50ریال(یگانه-خوش کیش) قیمت : فروخته شد


 

اریا (3).jpg (400×391)

333 - کد234 - 500ریال (یگانه-خوش کیش) قیمت کتاب:500هزارت

   فروش : 400هزارتومان

 

 


 

اریا (4).jpg (400×395)

332- کد238 - 500ریال (اردلان-مولوی)قیمت کتاب: 160 هزارت: فروش 130هزارتومان

 


 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 100000 ریالی ( جفت بانکی )

پست شماره 63
9:11قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 Ø¯Ù‡ توم (1).jpg (400×192)

 
ده توم (2).jpg (400×196)
 
289 -کد347 -اسکناس 100000ریال شمس الدین حسینی- بهمنی نوع1 قیمت جفت : 25هزارت
288 -کد347 الف - اسکناس 100000ریال شمس الدین حسینی بهمنی نوع2 قیمت جفت: 25هزارت
 
288 -کد347 ب - اسکناس 100000ریال شمس الدین حسینی بهمنی نوع3 قیمت جفت: 
 
 

 

ده توم (3).jpg (400×200)

287 -کد353 - 100000ریال طیب نیا . سیف .جفت بانکی. قیمت : 25هزارت


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 50000 ریالی (جفت بانکی )

پست شماره 62
9:7قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 Ù¾Ù†Ø¬ توم (1).jpg (400×193)

پنج توم (2).jpg (400×196)

286 -کد331-  -50000ریال جعفری .شیبانی.نوع 1  فیلیگران  بزرگ قیمت : 50هزارت
285 -کد332 - ... ------------------------نوع 2 فیلیگران  کوچک قیمت : 700هزارتومان


پنج توم (3).jpg (400×201)      
284 -کد 337 --50000ریال جعفری .مظاهری ف مبلغ کوچک قیمت : 25هزارت
283 -کد 338 - --------------------------------ف مبلغ بزرگ  قیمت : 150هزارت
پنج توم (4).jpg (400×199)
282 -کد342 -50000ریال شمس الدین حسینی .مظاهری قیمت : 50هزارتومان

پنج توم (5).jpg (400×196)
281 -کد346 -50000ریال شمس الدین حسینی .بهمنی قیمت : 15هزارتومان

پنج توم (6).jpg (400×198)
280 - کد 351 -50000ریال طیب نیا .سیف : 18هزارتومان
279 -کد351 الف - -------------             . : 15هزارتومان
-کد351 ب .................................: 20هزارت
 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 20000 ریال ج.ا.ا

پست شماره 61
8:57قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 Ø¯ÙˆØªÙˆ (1).jpg (400×194)

دوتو (2).jpg (400×197)


278 -کد 315- اسکناس 20000ریال مظاهری شیبانی قیمت : 40هزارتومان


دوتو (3).jpg (400×197)
277 -کد 322 - 20000ریالی حسینی شیبانی تصویربزرگ امضاکوچک نوع ا
قیمت : 100هزارتومان
 

دوتو (4).jpg (400×197)
 
276 -کد 323- 20000ریال حسینی شیبانی تصویربزرگ امضابزرگ نوع ب
 
 
قیمت : 50هزارت
 


 
 

دوتو (5).jpg (400×195)

274  -کد 324 -20000ریال حسینی .شیبانی تصویرکوچک امضابزرگ قیمت : 15هزارتومان
 


دوتو (6).jpg (400×196)
 
273 -کد333 - 20000ریال جعفری .شیبانی.فیلیگران8. قیمت : 8هزارتومان
 

272 -کد333الف - 20000ریال جعفری .شیبانی.فیلیگران7 قیمت : 30هزارتومان
 

دوتو (7).jpg (400×196)

271 -339کد -20000ریال جعفری.مظاهری. قیمت : 8هزار تومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 10000 ریالی تصویر امام ( جفت بانکی)

پست شماره 60
8:51قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 


 270 -280 -اسکناس 10000ریالی نوربخش عادلی قیمت : 60هزارتومان269 -284- 10000ربالی محمدخان عادلی قیمت : 70هزارتومان268 -292 - 10000ریالی محمدخان نوربخش قیمت : 14هزارتومان267 -300 - 10000ریالی نمازی نوربخش فیلیگران براق قیمت : 5000تومان

266 -300a ------ -------------------------فیلیگران مات قیمت : 24هزارتومان265 -311 - 10000ریالی مظاهری نوربخش قیمت : 16000تومان264 -314 - 10000ریالی مظاهری شیبانی قیمت : 72هزارتومان263 -330 - 10000ریالی جعفری شیبانی قیمت : 4هزارتومان262 -336 - 10000ریالی جعفری مظاهری قیمت : ....
توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 10000 ریالی تظاهراتی (جفت بانکی)

پست شماره 59
8:46قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 


261 -244 - اسکناس 10000ریالی بنی صدر نوبری قیمت : 280هزارتومان260 -259 - 10000ریالی ایروانی نوربخش قیمت :90هزارتومان259 -252- 10000ریالی نمازی نوربخش قیمت : 120هزارتومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های0 500 ریالی تصویرامام ( جفت بانکی )

پست شماره 58
2:38بعد از ظهر , یکشنبه 13 ارديبهشت 1394

 


258 -279 - اسکناس 5000ریالی نوربخش عادلی ف امام قیمت: 390هزارتومان257 -291- 5000ریالی محمدخان نوربخش ف امام قیمت : 13هزارتومان256 -300 - 5000ریالی نمازی نوربخش ف براق امام قیمت : 5هزارتومان
 255 - 300a - ----- ---------------------------ف مات قیمت : 24هزارتومان


254 -310 - 5000ریالی مظاهری نوربخش ف امام قیمت : 14هزارتومان253 -313- 5000ریالی مظاهری شیبانی ف امام قیمت : 5000تومان252 -329 - 5000ریالی جعفری شیبانی ف امام قیمت : 3هزارتومان


251 -344 - 5000ریالی حسینی بهمنی ف امام قیمت : 3هزارتومان250 -345- 5000ریالی حسینی بهمنی ف امام قیمت :3هزارتومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 5000 ریالی تظاهراتی ( بانکی جفت )

پست شماره 57
2:27بعد از ظهر , یکشنبه 13 ارديبهشت 1394

 


249 -243 - 5000 ریالی بنی صدر نوبری قیمت : 125هزارتومان248 -251- 5000ریالی نمازی نوربخش ف الله امضا بیضی قیمت :55هزارتومان247 - 5000-251a ریالی نمازی نوربخش ف الله امضا کشیده قیمت : 80هزارتومان246 -258 - 5000ریالی ایروانی نوربحش ف الله قیمت : 60هزارتومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.