تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس های جفت شماره بانکی پهلوی دوم (100 ریالی )

پست شماره 355
8:32قبل از ظهر , دوشنبه 02 مهر 1397

 

رام (2).jpg (350×343)

1299-اسکناس 100 ریالی .امضا.اموزگار.فرمانفرما .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 200هزارت

قیمت پیشنهادی : فروخته شد


رام (6).jpg (350×351)

1298-اسکناس 100 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

 شماره خارج ازفیلیگران:قیمت کاتالوگ 40هزارت

قیمت پیشنهادی : 30هزارت 


رام (7).jpg (350×351)

1297-اسکناس 100 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

شماره روی فیلیگران :قیمت کاتالوگ 50هزارت

قیمت پیشنهادی : 40هزارت 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های پهلوی دوم جفت.بانکی ( 50 ریالی 2)

پست شماره 354
8:30قبل از ظهر , یکشنبه 01 مهر 1397

ربا (6).jpg (350×356)

1296- اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 27هزارت

قیمت پیشنهادی : 20هزارت 


ربا (7).jpg (350×358)

1295-  اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری . مهران .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 28هزارت

قیمت پیشنهادی : 20هزارت 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های پهلوی دوم جفت.بانکی ( 50 ریالی 1)

پست شماره 353
3:6بعد از ظهر , دوشنبه 26 شهريور 1397

 

ربا (1).jpg (350×351)

1294 - اسکناس 50ریالی .امضا.اموزگار . سمیعی .جفت بانکی

نوشته قرمز :قیمت کاتالوگ 55هزارت

قیمت پیشنهادی : 45هزارت 


ربا (2).jpg (350×343)

1293 - اسکناس 50 ریالی .امضا.اموزگار . جهانشاهی .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 65هزارت

قیمت پیشنهادی : 55هزارت 


ربا (3).jpg (350×345)

1292-اسکناس 20 ریالی .امضا.اموزگار . فرمانفرما .جفت بانکی

نوشته قرمز :قیمت کاتالوگ 170هزارت

قیمت پیشنهادی : 135هزارت 


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های جفت شماره بانکی پهلوی دوم ( 20 ریالی )

پست شماره 352
2:59بعد از ظهر , دوشنبه 26 شهريور 1397

 

رزی (3).jpg (350×358)

1291- اسکناس 20 ریالی .امضا.اموزگار . سمیعی .جفت بانکی

نوشته قرمز :قیمت کاتالوگ 40هزارت

قیمت پیشنهادی : 30هزارت 


 

رزی (4).jpg (350×362)

1290- اسکناس 20 ریالی امضا.انصاری . مهران .جفت بانکی

بیست ریال فشرده :قیمت کاتالوگ 19هزار ت

قیمت پیشنهادی : 15هزارت رزی (5).jpg (350×367) 

1289- اسکناس 20 ریالی امضا.یگانه . مهران .جفت بانکی

قیمت کاتالوگ 28هزارت

قیمت پیشنهادی : 20هزارت 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناسهای جفت بانکی پهلوی دوم ( 10 ریالی ) تاریخ دار

پست شماره 350
9:21قبل از ظهر , دوشنبه 26 شهريور 1397

 

Untitledسینا.jpg (341×351)

 1288- اسکناس 10 ریالی امضا.ناصر. امامی.1333جفت بانکی

قیمت کاتالوگ  220هزارت

قیمت پیشنهادی : 190هزارت


رزی (1).jpg (350×356)

1287- اسکناس 10 ریالی امضا.نکاشانی.ویشگایی.1337جفت بانکی

قیمت کاتالوگ  90هزارت

قیمت پیشنهادی : 75هزارت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های جایگزین (جفت بانکی )

پست شماره 242
9:24قبل از ظهر , پنجشنبه 20 خرداد 1395

 

جایگزین (1).jpg (350×238)

904 - کد 296 قیمت : 12هزارتومان

 

جایگزین (2).jpg (350×232)

903 - کد 297 قیمت : 10هزارتومان

 

جایگزین (3).jpg (350×239)

902 - کد 297 قیمت : 10هزارتومان

 

جایگزین (4).jpg (350×235)

901 - کد298a قیمت : 12هزارتومان

 

جایگزین (5).jpg (350×233)

900 - کد298a قیمت : 12هزارتومان

 

جایگزین (6).jpg (350×236)

899 - کد288 قیمت : 30هزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های (5000ریالی ) شماره خاص

پست شماره 241
9:38بعد از ظهر , شنبه 15 خرداد 1395

 

قرینه (1).jpg (400×166)

898 - شماره تکراری 131-131 قیمت : 20هزارتومان

 

قرینه (2).jpg (400×167)

897 - شماره قرینه یا ایینه ای (تکراردوطرفه )557-557 قیمت : 20هزارتومان

 

قرینه (3).jpg (400×163)

896 - شماره تکراری 557-557 قیمت : 20هزارتومان

 

قرینه (4).jpg (400×162)

895 - شماره قشنگ قیمت : 20هزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های شماره خاص

پست شماره 239
8:12قبل از ظهر , سه شنبه 11 خرداد 1395

 

نمره (1).jpg (400×168)

888 - شماره نگهدارنده جفت 47 - 47 قیمت : 25هزارتومان

 

نمره (2).jpg (400×168)

887 - شماره نگهدارنده جفتی پله ای 48 -47 قیمت : 20هزارتومان

 

نمره (3).jpg (400×168)

886 - شماره  نگهدارنده پرشی 57-47 قیمت 20هزارتومان

 

نمره (4).jpg (400×150)

885 - شماره تکراری 430-430 قیمت : 25 هزارتومان

 

نمره (5).jpg (400×164)

884 - شماره تکراری 700-700 قیمت : 25هزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 500 ریالی با شماره های خاص

پست شماره 236
10:0قبل از ظهر , دوشنبه 10 خرداد 1395

 

روند1.jpg (400×173)

882 - اسکناس باشماره روندپله ای 88- 87- 86-قیمت : فروخته شد

 

روند2.jpg (400×175)

881-  اسکناس باشماره قشنگ قیمت : فروخته شد

 

روند3.jpg (400×174)

880 - اسکناس باشماره تکراری 975-975 به قیمت معمولی 

(کاتالوک سال95)- 230هزارتومان

 

روند4.bmp (400×172)

879 - اسکناس باشماره جفتی 68-68-68 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 200 ریالی باشماره های خاص

پست شماره 235
8:4بعد از ظهر , جمعه 07 خرداد 1395

 

سریال1.bmp (400×171)

878 - اسکناس باشماره سریال پلکانی افزایشی66-65 -64

قیمت : 25هزارتومان

 

سریال2.jpg (400×176)

877 - اسکناس باشماره سریال تکراری 409-409 قیمت : 20هزارتومان

 

سریال3.jpg (400×172)

876 -  اسکناس باشماره سریال تکراری 453-453 قیمت : 20هزارتومان

 

سریال4.jpg (400×173)

875 - اسکناس باشماره سریال تکراری 518-518 قیمت : 20هزارتومان

 

سریال5.jpg (400×170)

874 -  اسکناس باشماره سریال تکراری 987-987 قیمت : 20هزارتومان

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.